A A A

Modul de recepționare a metalelor prețioase, pietrelor prețioase și a articolelor din ele

1. Persoanele fizice şi juridice, care în activitatea lor utilizează metale preţioase şi pietre preţioase, sînt obligate să  prezinte  Camerei de  Stat pentru  Supravegherea   Marcării spre   probare  şi marcare  toate  articolele  din  metale   preţioase produse  în  ţară (inclusive la  comandă) şi cele importate  pentru  comercializare, cu prezentarea  documentelor care  confirmă  provenienţa  acestora şi  efectuarea  vămuirii, conform prevederilor pct.9, lit.c) al Hotărîrii Guvernului nr.892 din 28.08.2001 cu privire la supravegherea marcării de stat.


2. Articolele din metale preţioase şi pietre preţioase, predate de către persoane fizice şi juridice, se primesc la probare, marcare, expertizare, diagnosticarea pietrelor preţioase și evaluarea lor, efectuarea analizelor în baza cererii (formularul nr.1) și documentelor care confirmă provenienţa acestora, după cum urmează:

 

  • pentru articolele de import – declaraţia vamală, invoice;
  • pentru articolele fabricate – documente care atestă provenienţa metalelor preţioase (factură fiscală/factură), actul de topire a metalelor preţioase;
  • pentru articolele fabricate la comandă – formularul tipizat ”A-2/bi Bonul de comandă” şi registru de evidenţă a articolelor confecţionate, reparate, restaurate în baza formularului menţionat;
  • pentru articolele predate în baza contractelor civile – bilet de amanet, chitanţa pentru valorile achiziţionate, contract de comision şi registru de evidenţă a bunurilor predate.

 

Documente care confirmă provenienţa valorilor se prezintă în original şi copie. Pe original se face menţiune ”VIZAT CSSM” şi se restituie deponentului, iar copiile se anexează la cerere.


3. Persoanele fizice, care nu practică activitate de întreprinzător în domeniul metalelor preţioase, predau articolele din metale preţioase şi pietre preţioase pentru probare, marcare, diagnosticarea pietrelor preţioase în baza cererii, la care se anexează copia buletinului de identitate.


4. Articolele predate trebuie să fie separate de deponent pe grupe omogene (lanţuri, brăţare, cercei/ cercei cu pietre, inele/ inele cu pietre, pandantive/ pandantive cu pietre, etc.), în strictă corespundere cu documentele de predare.


Articolele confecţionate se predau în stare curată,  în lipsa urmelor de  oxizi,  acizi şi vopsele.


5. La predarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase deponentul  indică în cerere: tipul serviciilor, tipul şi titlul metalului preţios, denumirea, numărul şi greutatea articolelor, metoda şi locul de marcare a articolelor, regimul de urgenţă a lucrărilor şi alte menţiuni după caz.


6. Recepționarea  articolelor giuvaere pentru probare, marcare, diagnosticarea pietrelor,  precum şi a altor obiecte  care conţin metale preţioase, se efectuează în prezenţa deponentului, după greutate, cantitate şi volum.


Cîntărirea  valorilor predate (eliberate) se efectuează cu mijloace de cîntărire de tipul şi clasa de exactitate corespunzătoare, legalizate şi verificate metrologic în modul stabilit de către Serviciul de Standardizare şi Metrologie.


Cîntărirea aurului, platinei şi metalelor platinice se efectuează cu precizie de 0,01 grame, iar a argintului – cu 0,1 grame.


Limitele erorilor metrologice în funcţie de masa cîntărită admisibilă nu trebuie să depăşească normele prescrise în standardul naţional respectiv.  

 
7. În cazul în care, cantitatea sau greutatea articolelor  predate nu corespunde cu datele      indicate în cerere,  articolele pot fi primite conform cantităţii, greutăţii efective, fapt despre care recepţionerul, cu acordul deponentului, face menţiuni în cerere,  care se autentifică cu semnăturile ambelor părţi.


8. La predarea articolelor din metale preţioase cu inserări din pietre preţioase, în cerere se indică numărul şi greutatea articolelor, numărul pietrelor pentru diagnosticare şi numărul golurilor ( lipsa pietrelor) în articole.


9. La primirea articolelor, recepţionerul Camerei de Marcare întocmeşte chitanţa în modul stabilit, primul exemplar al căreia se eliberează deponentului.

 

Formular Nr. 1