A A A

Modul de recepționare a metalelor prețioase, pietrelor prețioase și a articolelor din ele

  Aprobat prin

 Ordinul  I.P.”CSSM” 2-A din 04.02.2021

 Modul de recepționare a articolelor din metale prețioase și pietre prețioase de către I.P. „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” se aplică asupra:

a) persoanelor licențiate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase;

b) persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător.

2. Articolele din metale preţioase şi pietre preţioase se predau pentru probare, marcare, diagnosticare, evaluare și analiză chimică în baza cererii întocmite conform anexei nr.1.

3. La cererea depusă conform anexei nr.1, persoanele vizate în pct.1 lit.a) sunt obligate să anexeze documentele ce atestă provenienţa metalelor prețioase, articolelor din metale prețioase și pietre prețioase predate, și anume:

a) pentru articolele de import – declaraţia vamală, invoce;

b) pentru articolele fabricate, reparate, restaurate la comanda persoanelor fizice – formularele tipizate „A-2/bi Bonul de comandă” întocmite conform Ordinului ministrului finanțelor nr.110/2011 și registrul de evidenţă a bonurilor de comandă A-2/bi, întocmit conform anexei nr.2);

c) pentru articolele fabricate, reparate, restaurate la comanda agenților economici – factura fiscală, contracte civile, actul de topire precum și borderoul de evidență a consumului metalelor prețioase, întocmit conform anexei nr.3;

d) pentru articolele predate în baza contractelor civile – biletele de amanet, chitanţele pentru valorile achiziţionate, contractele de comision, precum și registrul de evidenţă a bunurilor predate, întocmit conform anexei nr.4;

e) pentru metalele prețioase transmise pentru analiza chimică –factura fiscală, contractele civile;

f) pentru pietrele prețioase (nemontate sau montate în articolele din metale prețioase), predate pentru diagnosticarea, evaluarea lor – declarația vamală, invoice, factura fiscală, după caz.

4. Documente care confirmă provenienţa articolelor se prezintă în original și copii, cu înscrierea ”copia corespunde originalului” sau autentificate cu ștampila entității. Pe original se face mențiunea ”VIZAT CSSM” și se restituie deponentului, iar copiile se anexează la cerere.

5. Persoanele vizate în pct.1 lit.b), la cererea depusă conform anexei nr.1, anexează copia buletinului de identitate.

6. Pentru fiecare tip de serviciu solicitat (probare, marcare, evaluare, diagnosticare, analiză chimică) se depune cerere separată.

7. Articolele predate trebuie să fie separate de deponent pe grupe omogene (lanţuri, brăţare, cercei/ cercei cu pietre, inele/ inele cu pietre, pandantive/ pandantive cu pietre, etc.) și metoda de marcare, în strictă corespundere cu documentele de predare. Articolele confecţionate se predau în stare curată,  în lipsa urmelor de  oxizi,  acizi şi vopsele.

8. Recepţionarea  articolelor giuvaere din metale prețioase și pietre prețioase, precum şi altor obiecte ce conţin metale preţioase, se efectuează în prezenţa deponentului, după greutate și cantitate.

Cîntărirea valorilor predate (eliberate) se efectuează cu mijloace de cîntărire de tipul şi clasa de exactitate corespunzătoare, legalizate şi verificate metrologic în modul stabilit de către Institutul de Standardizare din Moldova.

Cîntărirea aurului, platinei şi metalelor platinice se efectuează cu precizie de 0,01 grame, iar a argintului – cu 0,1 grame.

Limitele erorilor metrologice în funcţie de masa cîntărită admisibilă nu trebuie să depăşească normele prescrise în standardul naţional respectiv.

9. În cazul în care, cantitatea sau greutatea articolelor  predate nu corespunde cu datele indicate în cerere, articolele sunt recepționate conform cantităţii, greutăţii efective, fapt despre care expertul, cu acordul deponentului, face menţiuni în cerere,  care se autentifică cu semnăturile ambelor părţi.

10. La predarea articolelor din metale preţioase cu inserări din pietre preţioase, în cerere se indică numărul şi greutatea articolelor, numărul pietrelor pentru diagnosticare şi numărul golurilor ( lipsa pietrelor) în articole.

11. La primirea articolelor, expertul din cadrul Instituției Publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”  întocmeşte, în baza cererii depuse, chitanţa în modul stabilit, primul exemplar al căreia se eliberează deponentului.

12. Persoanele fizice și juridice vizate în pct.1 poartă răspundere conform prevederilor legislației pentru veridicitatea documentelor prevăzute în pct.3 și 5.

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal ce derivă din prezentul Ordin se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.