A A A

Expertizarea metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi a articolelor din ele

Modul şi formele de expertizare a metalelor preţioase şi a articolelor din ele, a amprentelor semnelor de marcare şi/sau a amprentelor semnelor nominale personale aplicate pe articolele din metale preţioase, precum şi de diagnosticare a pietrelor preţioase (în continuare – expertizarea valorilor) sînt aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.446 din 22 iulie 2009.

 

Expertizarea amprentelor semnelor de marcare – determinarea autenticităţii şi calităţii amprentelor semnelor de marcare aplicate pe articolele din metale preţioase;

 

Expertizarea amprentelor semnelor nominale personale – determinarea producătorului şi/sau a veridicităţii amprentelor semnelor nominale personale aplicate de către producători pe articolele din metale preţioase;

 

Diagnosticarea pietrelor preţioase – determinarea caracteristicilor calitative (tipul, culoarea, defectele) şi cantitative (greutatea) ale pietrelor preţioase, inclusiv pentru clasificare şi/sau pentru stabilirea costului;

 

Act de expertiză – document care conţine rezultatele expertizării valorilor, precum şi concluzii argumentate privind corespunderea sau necorespunderea acestora standardelor naţionale şi cerinţelor de supraveghere a marcării de stat.

 

Expertizarea valorilor se efectuează la solicitarea organului de urmărire penală, a organului împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative, a instanţei judecătoreşti, a persoanelor juridice şi fizice.

 

Pentru expertizarea valorilor solicitantul va depune la Camera de Marcare o cerere de modelul stabilit, în compartimentul ”Modul de recepționare a articolelor din metale prețioase”, anexînd documentele de însoţire (scrisoare, ordonanţă, hotărîre, decizie a organului de urmărire penală, a organului împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative, a instanţei judecătoreşti, proces-verbal de sechestru al bunurilor).

 

Expertizarea valorilor include:

 

1) expertizarea metalelor preţioase şi a articolelor din metale preţioase, care se efectuează prin:

 

a) probarea articolelor pe piatra de probare cu utilizarea acelor etalon şi a reactivelor chimice de probare, în scopul stabilirii tipului şi titlului metalului preţios;

 

b) determinarea compoziţiei chimice a aliajului prin aplicarea metodei spectrometriei roentgeno-fluorescente, determinarea titlului metalului preţios – prin cupelarea cu cecul de control, metoda potenţiometrică, metoda chimică;

 

2) expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase în scopul determinării autenticităţii şi corespunderii acestora cu amprentele semnelor de marcare de stat, aprobate conform Hotărîrii Guvernului nr.892 din 28 august 2001 „Cu privire la supravegherea marcării de stat”, care se efectuează prin сompararea configuraţiei şi a dimensiunilor matriţei, elementelor distinctive ale semnelor de marcare, examinarea imaginilor fotografice ale acestora, utilizînd în acest scop dispozitive optice;

 

3) expertizarea amprentelor semnului nominal personal de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase în scopul determinării apartenenţei semnelor nominale personale şi anului producerii articolelor, care se efectuează prin cercetarea amprentelor semnelor nominale personale de pe articole şi compararea lor cu amprentele şi/sau imaginile semnelor nominale incluse în Registrul semnelor nominale, ţinut de Camera de Marcare;

 

4) diagnosticarea pietrelor preţioase în scopul stabilirii denumirii, formei de faţetare, culorii, caracteristicii şi greutăţii pietrelor preţioase, care se efectuează cu aplicarea dispozitivelor gemologice speciale şi a cîntarelor cu carate.