A A A

Cu privire la modificările operate în Hotărîrea Guvernului Nr.892/2001 cu privire la supravegherea marcării de stat

            Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării informează că, la 27 februarie 2019 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.112 cu privire la Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, publicată la 01 martie curent (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.76-85, art.136, 2019).

           Concomitent, prin punctul 4 al Anexei nr.3 din Hotărârea Guvernului nr.112/2019 au fost operate modificări la Hotărârea Guvernului 892/2001, ce vizează agenții economici care desfășoară activitate cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet.

             Astfel, în punctul 9:

             la litera c) a fost introdusă norma care prevede, prezentarea spre probare și marcare a articolelor din metale prețioase ”recepționate în baza contractelor civile”;

            după litera c) s-a introdus litera c1) care stipulează că, toate persoanele juridice şi fizice, care în activitatea lor utilizează metale şi pietre preţioase, sunt obligate ”să prezinte I.P. ”CSSM” documentele ce confirmă proveniența metalelor prețioase, transmise pentru efectuarea analizelor, și a pietrelor prețioase predate pentru diagnosticarea lor”.

            Suplimentar, în punctul 14 au fost introduse titlurile ”- 999 (nouă sute nouăzeci și nouă)” pentru articolele din aur și argint fabricate şi/sau introduse în ţară pentru comercializare.

            Totodată, s-a introdus pct. 141 care prevede că, ”la stabilirea titlului metalelor prețioase nu se admit devieri negative de la titlul metalului prețios.”

            Prevederile punctului 15, prin care se permitea întreprinderilor de bijuterii şi persoanelor particulare să confecţioneze articole din aur cu titlul 583 la comanda şi din materialul clientului, se abrogă. Respectiv, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării nu va marca articolele din aur cu titlul 583°.